FAQs Complain Problems

कार्यपालिकाको निर्णयहरू

आ.ब. २०८०-०८१ कार्यपालिका बैठक निर्णय।

गाउँसभा निर्णय पुस्तिका

आ.ब. २०७९-०८० कार्यपालिका बैठक निर्णय।

आ.ब. २०७८-०७९ कार्यपालिका बैठक निर्णय।

आ.ब. २०७७-०७८ कार्यपालिका बैठक निर्णय।

आर्थिक बर्ष २०७६-७७ को कार्यपालिका निर्णय