FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कृषि राजपत्र ७९-८० 05/08/2023 - 14:20 PDF icon कृषिराजपत्र.pdf
विषयगत विभाग।महाशाखा शाखा/ उपशाखा/एकाइहरु एवं जनशक्तिको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको कार्यविवरण । ७९-८० 01/11/2023 - 17:00 PDF icon हरिनास मसौदा (OandM).pdf
स्थानिय राजपत्र । ७९-८० 11/09/2022 - 15:47 PDF icon स्थानिय राजपत्र ।
हरिनास गाउँपालिकाको राजपत्र ७७/७८ 01/07/2022 - 14:56 PDF icon राजपत्र.pdf
हरिनास गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 08/30/2018 - 10:10 PDF icon हरिनास गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
हरिनास गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/30/2018 - 10:09 PDF icon हरिनास गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
हरिनास गाउँपालिकाको सहकारी ऐन,२०७५ ७५/७६ 08/30/2018 - 10:08 PDF icon हरिनास गाउँपालिकाको सहकारी ऐन,२०७५.pdf
हरिनास गाउँपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४ ७५/७६ 08/30/2018 - 10:08 PDF icon हरिनास गाउँपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४.pdf