FAQs Complain Problems

७५/७६

नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

हरिनास गाउँपालिकाको पाचौँ सभा

आ.व ७५-७६ गाउँपालिका स्तरिय को बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व ७५-७६ को वडा नं १ को बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व ७५-७६ को वडा नं २ को बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: 

आ.व ७५-७६ को वडा नं ३ को बजेट तथा कार्यक्रम

दस्तावेज: