FAQs Complain Problems

७७/७८

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबिकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरि सुचना ।

आ.व ०७८-०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

आयोजना/कार्यक्रम को भुक्तानी सम्बन्धमा ।

आधारभुत तह(कक्षा ८)को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।