FAQs Complain Problems

विपिन्न नागरिक उपचार सहायता सिफारीस

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्वास्थय शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
हरिनास गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

• वडा कार्यालयको सिफारीस
• अस्पतालबाट जारी भएको रोग निदानको प्रमाण पत्र
• नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• निवेदन