FAQs Complain Problems

रोजगार सम्बन्धित

बेरोजगार दर्ताको लागि निवेदन ढाँचा

सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको बारे ।

रोजगार मुलक आयोजनाहरुको विवरण पठाउने संबन्धमा ।

वैदेिशक राेजगार संबन्धि पर्श्व चित्र 2078

दस्तावेज: 

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना ।

रोजगारमुलक आयोजनाहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।