FAQs Complain Problems

८०/८१

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को हरिनास गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम।

हरिनास गाउँपालिका विनियोजन विद्येयक २०८१

हरिनास गाउँपालिका आर्थिक विद्येयक २०८१

आ.ब. २०८१/०८२ सालको निति,कार्यक्रम,आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन।