FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

राजश्व सुधार कार्ययोजना।

आ.व. २०७९/८० को पहिलो चौमासिक आयव्यायको विवरण ।

हरिनास गाँउपालिकाको आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम

आ.व ०७९-०८० को बजेट तथा कार्यक्रम ।

दस्तावेज: 

आ.व ०७८-०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

हरिनास गाउँपालिकाको ०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम ।

दस्तावेज: